Yst Redüktör Logo
(+90) (282) 651 58 73 (+90) (282) 651 58 76

 
GAMAK AGM MKD 220 V 0.12 KW 1500 DD (71 4-12) Ürün Kodu:00425 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.18 KW 1500 DD (71 4-18) Ürün Kodu:00426 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.25 KW 1500 DD (71 4a) Ürün Kodu:00427 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.37 KW 1500 DD (71 4b) Ürün Kodu:00428 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.37 KW 1500 DD (80 4-37) Ürün Kodu:00429 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.55 KW 1500 DD (80 4a) Ürün Kodu:00430 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.55 KW 1500 DD (90 S4-55) Ürün Kodu:00431 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.75 KW 1500 DD (80 H 4b) Ürün Kodu:00432 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.75 KW 1500 DD (90 S4-75) Ürün Kodu:00433 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 1.1 KW 1500 DD (90 SL 4a) Ürün Kodu:00434 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 1.5 KW 1500 DD (90 SL 4b) Ürün Kodu: Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 2.2 KW 1500 DD (100 L 4a) Ürün Kodu:00436 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 3 KW 1500 DD (100 L 4b) Ürün Kodu:00437 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.18 KW 3000 DD (71 2-18) Ürün Kodu:00438 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.25 KW 3000 DD (71 2-25) Ürün Kodu:00439 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.37 KW 3000 DD (71 2a) Ürün Kodu:00440 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.37 KW 3000 DD (80 2-37) Ürün Kodu:00441 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.55 KW 3000 DD (80 2-55) Ürün Kodu:00442 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.75 KW 3000 DD (80 2a) Ürün Kodu:00443 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 0.75 KW 3000 DD (90 S 2-75) Ürün Kodu:00444 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 1.1 KW 3000 DD (80 H 2b) Ürün Kodu:00445 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 1.1 KW 3000 DD (90 S 2-110) Ürün Kodu:00446 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 1.5 KW 3000 DD (90 SL 2a) Ürün Kodu:00447 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 2.2 KW 3000 DD (90 SL 2b) Ürün Kodu:00448 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 3 KW 3000 DD (100 L 2) Ürün Kodu:00449 Detay
GAMAK AGM MKD 220 V 4 KW 3000 DD (112 M 2) Ürün Kodu:00450 Detay